1. British Patent 1,877 Poboljšanja kod električnih svjetiljaka
2. British Patent 2,975 Poboljšanja kod dinamoelektričnih strojeva

3. British Patent 6,481 Poboljšanja u svezi električnog prijenosa snage i uređaja u tu svrhu
4. British Patent 6,502 Poboljšanja u svezi proizvodnje i raspodjele
električnih struja i uređaja u tu svrhu

5. British Patent 6,527 Poboljšanja u svezi s elektromotorima
6. British Patent 16,709 Poboljšanja u svezi s pretvaranjem izmjeničnih električnih struja u istosmjerne
7. British Patent 19,420 Poboljšanja kod elektromagnetskih motora na izmjeničnu struju
8. British Patent 19,426 Poboljšanja u konstrukciji i načinu rada motora na izmjeničnu struju

9. British Patent 8,575 Poboljšane metode i uređaj za proizvodnju i korištenje električne energije u svrhu rasvjete
10. British Patent 11,473 Poboljšanja kod elektromagnetskih motora na izmjeničnu struju

11. British Patent 2,801 Poboljšanja kod klipnih strojeva i način reguliranja perioda istih
12. British Patent 2,812 poboljšanja u metodama i uređaju za proizvodnju električnih perioda istih

13. British Patent 20,981 Poboljšanja u svezi s proizvodnjom, regulacijom i korištenjem električnih struja visoke frekvencije i uređajem u tu svrhu

14. British Patent 24,421 Poboljšanja u sustavima za prijenos električne energije i uređaj koji se u njima koristi

15. British Patent 12,866 Poboljšanja kod upravljača električnog kruga
16. British Patent 26,371 Poboljšanja metode i uređaja za kontroliranje mehanizma pokretnih plovila ili vozila

17. British Patent 14,550 Poboljšanja u svezi s izolacijom električnih vodiča

18. British Patent 11,293 Poboljšanja u korištenju elektromagnetskih, svjetlosnih i drugih sličnih radijacijskih učinaka ili poremečaja pri prijenosu kroz prirodna sredstva, kao i na uređajima u tu svrhu
19. British patent 13,563 Poboljšanja u prijenosu električne energije i u svezi s njim
20. British Patent 14,579 Poboljšanja u prijenosu eletrične energije i u svezi s njim

21. British Patent 8,200 Poboljšanja u svezi s prijenosom električne energije

22. British patent 24,001 Poboljšana metoda davanja energije fluidu ili dobivanja energije iz njega i uređaj koji se u njoj koristi

23. British patent 186,082 Poboljšanja u konstrukciji parnih i plinskih turbina
24. British Patent 179,043 Poboljšani proces i uređaj za prozvodnju visokih vakuma
25. British Patent 186,083 Poboljšana metoda i uređaj za ekonomičnu preobrazbu energije pare pomoću turbina
26. British Patent 186,084 Poboljšani proces i uređaj za dobivanje pokretne snage iz pare
27. British Patent 174,544 Poboljšanja u metodama i uređaju za proizvodnju snage pomoću turbina s elastičnim fluidima
28. British Patent 185,446 Metoda i uređaj za zračni prijevoz
29. British Patent 186,799 Proces i uređaj za balansiranje rotirajućih dijelova strojeva

1. Canadian Patent 24,033 Poboljšanja kod dinamoelektričnih strojeva

2. Canadian patent 30,172 Poboljšanja u metodama i uređaju za pretvorbu i raspodjelu električnih struja
3. Canadian patent 29,537 Poboljšanja u metodama i uređaju za električni prijenos snage

4. Canadian patent 33,317 Poboljšanja metoda i uređaja za pretvorbu izmjeničnih struja u istosmjerne

5. Canadian Patent 142,352 Poboljšanje načina prijenosa električne energije kroz prirodna sredstva

6. Canadian Patent 135,174 Poboljšanja fluidnog pogona